Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Detaljplan för kv Diana och Motorn 2

Detaljplan för kv. Diana och Motorn 2

Detaljplanen har varit utställd för granskning från den 3 februari till den 16 mars 2020.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2020-09-07. Antagandet överklagades och ärendet avgörs av Mark- och miljödomstolen.

Synpunkter och eventuella justeringar från granskningen redovisas och kommenteras i grankningsutlåtandet nedan.

Planområdet är beläget i centrala Skövde, mellan St. Elins kyrkogård och Staketgatan.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kv. Diana samt utökad vårdverksamhet på fastigheten Motorn 2.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för kv. Diana och Motorn 2 är i antagandeskedet.

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bil A - Behovsbedömning
Bil B - PM Geoteknik
Bil C - Riskbedömning avseende grundläggning
Bil D - Översiktlig riskanalys
Bil E - PM Geotekniskt Motorn
Bil F - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bil G - Trafikbullerutredning
Bil H - Miljöteknisk undersökning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan