Detaljplan för Tallstigen

 

Detaljplan för Tallstigen

Detaljplan för Tallstigen och Dunshult 5:1 m.fl. antogs av kommunstyrelsen den 6 september 2021. Detaljplanen fick laga kraft den 31 maj 2022.

Planområdet är beläget i centrala Stöpen, ca. 12 km. från Skövde centrum.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder för äldre i form av radhus inom grönytan norr om Stöpenskolan. Planen syftar även till att möjliggöra en utveckling av Stöpenskolan samt ge en utökad byggrätt för centrumändamål inom fastigheten Dunshult 6:1.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Tallstigen är i antagandeskedet.

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse
Protokoll KS

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Del av kulturmiljöprogram
Bilaga C - Skuggstudie
Bilaga D - PM Geoteknik
Bilaga E - MUR Geoteknik
Bilaga F - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga G - Byggnation inom Stöpens vattenskyddsområde
Bilaga H - Höjdsättning och sektioner

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan