Diana

Skövde kommun genomför intresseförfrågan om byggnation av bostäder, lokaler och garage i kvarteret Diana som ligger bredvis SLA-huset. Tre finalister har valts ut bland sju spännande förslag. Nu återstår att välja ut en av vinnare!

Finalisternas förslag

De tre finalisterna Skeppsviken, NWT och Riksbyggen har under oktober månad inkommit med sina förslag:

Vad händer nu?

De de fördjupade redovisningarna kommer att utvärderas med avseende på arkitektonisk helhet, utformning, ekonomi och genomförbarhet samt parkeringslösning. Varje kategori ger maximalt fem poäng det vill säga maximalt 20 poäng! Vem som kommer att tilldelas uppdraget beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hur kom vi fram till de tre finalisterna?

Under april månad lämnade sju aktörer sina intresseförfrågningar för framtida byggnation i kvarteret Diana. Intressenterna har på ett engagerat sätt tagit sig an platsens förutsättningar, men har också tydligt visat på olika värden i sina förslag. 

Här kan du ta del av deras förslag på hur platsen kan utvecklas:

 

Tre finalister valdes ut

Intresseförfrågningarna utvärderades översiktligt med avseende på arkitektonisk helhet, utformning, ekonomi och genomförbarhet samt parkeringslösning. I slutet av juni valdes tre av aktörerna ut : Skeppsviken, NWT och Riksbyggen. Dessa har fördjupat sina redovisningar enligt ovan.

Motivering till förslagen
De tre finalisterna har bedöms sammantaget kunna ge bäst arkitektonisk helhet, utformning, ekonomi och genomförbarhet samt parkeringslösning. Det är förslag som på ett bra sätt förhåller sig till Staketgatan o Lögegatan, stärker gaturummen, möter Garpaparken på ett bra sätt och är i en skala som förhåller sig till sin omgivning. Förslagen fångar upp befintliga stråk, skapar nya platser/mötesytor och möjliga lägen för nyetablering av verksamheter i bottenvåningar. Förslagen uppfyller kommunens krav på antal allmänna parkeringsplatser och har redovisat intressanta möjligheter till olika upplåtelseformer.

Bakgrund och förutsättningar

Kvarteret Diana ligger i Skövde centrum, i hörnet mellan Lögegatan och Staketgatan, och är cirka 4 900 kvadratmeter stort. För kvarteret gäller detaljplan för kvarteret Diana m.m som inte har gått att realisera. Vi bedömer nu att den behöver ersättas med en ny plan som överensstämmer med dagens förväntningar på utvecklingen av Skövde centrum.

I den fördjupade översiktsplanen anges att ett parkeringshus i kombination med bostäder bör anläggas på platsen. Bebyggelsen bör till form och funktion bidra till att stärka Staketgatans gaturum. En ny detaljplan ska tas fram i samarbete med den byggherre som tilldelas en reservation med efterföljande markanvisningsavtal.

Handlingarna som ingår i intresseförfrågan