Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klar

Mörkekorset

Gator och parkering

Mörkekorset, korsningen mellan Hjovägen-Majorsgatan och Stationsgatan-Mariestadsvägen, är belägen strax nordöst om Skövde centrum. Mörkekorset är på flera sätt en viktig korsning för att mata trafik till och från centrala delar och resecentrum i Skövde. Ett hjärta i Skövde.

Projekt Mörkekorset omfattar korsningen Hjovägen-Majorsgatan - Stationsgatan-Mariestadsvägen, samt den närliggande korsningen Stationsgatan-Staketgatan.

Ombyggnation syftar till att förbättra korsningarnas framkomlighet och öka kapaciteten.  Utifrån de förutsättningar som finns sett till tillgänglig yta, ombyggnationen ska förbättra situationen för bussar, bilister, gående och cyklister.

Projektet är grundat med särskilt fokus på framkomlighet för gående, cyklister och busstrafik.

Det här gör vi nu

Entreprenaden är indelat i flera etapper, fram till sommaruppehållet (V28-31) pågår etapp 1 och 2 vilket innefattar.

  • Skapande av en provisorisk tillfällig cirkulation i korningen.
  • Breddning av Majorsgatan in mot Mörkekorset upp på Stationgatan och in på Staketgatan.
  • Följt av arbete på Mariestadsvägens västra sida och därtill ny förläggning och flytt av äldre ledningsnät i de gator där arbete utförs.

Så påverkas du

Det kommer råda begränsad framkomlighet i trafikplatsen Mörkekorset för alla trafikslag under byggnationen. Visssa momment i entreprenaden kommer även utföras under nattetid för att minska påverkan på trafiken.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken och bondet runt arbetspaltsen som möjligt. Trots det är byggtrafik och trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå

Tidplan

Entreprenadarbetet kommer etappvis bedrivas framtill december 2023