Samhällsbyggnadsfrukost våren 2017

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Fullt i sessionssalen.

Succé för årets första Samhällsbyggnadsfrukost!

Över 130 representanter från näringsliv och föreningar bjöds på en stärkande frukost och uppdaterad lägesbild av bostadsbyggandet och samhällsutvecklingen i Skövde kommun.

På torsdagsmorgonen var det dags för sektor samhällsbyggnads traditionsenliga träff med näringslivet, nämligen Samhällsbyggnadsfrukost. Under nära två timmar kunde de inbjudna gästerna först mingla över en stadig frukostmacka, för att sedan ta plats inne i Stadshusets sessionssal. Där höll chefen för sektor samhällsbyggnad, Karl Alexanderson, en timmes dragning med en statistisk tillbakablick över 2016, vad som byggs just nu och vilka områden som är aktuella för framtida exploatering.

– Det var fjärde gången frukosten anordnades och det märks att intresset för Skövdes samhällsutveckling är helt enormt. Vid tidigare träffar har runt 40-70 personer närvarat. Till nästa frukost får vi väl hitta en lokal utanför Stadshuset, säger Karl Alexanderson och skrattar.

Att Skövdes befolkning ökar och bostadsbyggande blomstrar var tydliga budskap under presentationen. I Statistiska centralbyråns senaste mätning hamnar Skövde kommun på nionde plats i landet över orter där det byggs mest. I jämförelse med andra städer i närheten, som Jönköping, Borås och Karlstad, byggs det betydligt mer i Skövde. Dock måste vi alla framöver växla upp tempot. Mer än 300 bostäder per år behövs om kommunen ska nå visionsmålet att bli över 60 000 invånare till 2025.

Även om fokus för morgonen låg på bostadsbyggandet, gavs besökarna en inblick i de kommunala investeringsbehoven.

– Det handlar inte enbart om att bygga bostäder när Skövde växer. Vi måste se till att alla delar i utvecklingen hänger med, med särskilt fokus på utsatta grupper. Därför satsar vi flera miljoner av servicebudgeten på barn och utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid samt nyanlända, säger Skövde kommuns fastighetschef Ingemar Linusson.

Bildspelet från morgonen hittar du här.