Mariesjö

För att översiktligt utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Mariesjö bäst kan utvecklas i framtiden tas ett planprogram fram över området. Planprogrammet utgår från befintlig kvarterstruktur, grönområden, bebyggelse och verksamheter med mera och ska ge förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om planprogrammet.

Planprogram för Mariesjö

Läs hela planprogrammet och tillhörande bilagor här (under rubriken Planprogram för Mariesjö)

Ladda ner kortversion av planprogram för Mariesjö (högupplöst)
Ladda ner kortversion av planprogram för Mariesjö (lågupplöst)

Visionsbilder

  
  

Tryck på bilderna för att förstora dem. Illustrationer skapade av Okidoki Arkitekter.

Vanliga frågor

Varför utvecklar vi Mariesjö?

Närheten. Mariesjö ligger ett stenkast från Resecentrum, centrala Skövde med handel och restaurangutbud, Högskolans campusområde och Boulognerskogen i sydväst samt handelsområdet Stallsiken i norr.

Science City. Området ingår i en kreativ utvecklingszon som sammanlänkar Mariesjö och Högskolan i Skövde med stadskärnan och resecentrum. Här finns Science Park Skövde (fd GSP) som en kreativ plats där studenter och företag möts.

Bygga ihop staden. Mariesjös placering mellan centrumfunktionerna i väst och bostads- och verksamhetsområden i öst ger möjlighet att bygga ihop staden och spelar en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen.

Centrala bostäder. Det finns behov av nya bostäder i centralaSkövde. I Mariesjöområdet finns potential att utveckla en tät blandstadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. En sådan förtätning ger flera fördelar, som minskat upplevt avstånd och minskat bilberoende.

Vad är målbilden med Mariesjö?

- Skapa en levande (24/7) urban miljö med nya mötesplatser

- Forma nya stadskvarter med blandat innehåll av bostäder, kontor, service med mera

- Gestalta en stadsdel med egen identitet, friare arkitektur och höga hus

- Stötta Science Park Skövde och högskolan med bostäder och lokaler för verksamheter och service

- Attrahera unga medborgare och företagare och stärka nya branschers närvaro och utveckling

- Utveckla Skövde centrum och koppla samman angränsande stadsdelar

- Förändra övergripande trafikstruktur och skapa bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik inom östra delen av Skövde

Vad är ett planprogram?

Markens användning och bebyggelsens utformning regleras genom så kallade detaljplaner. Innan detaljplaner för ett område tas fram kan helheten behöva utredas och illustreras i ett större geografiskt område. Då tar kommunen fram ett planprogram.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men visar på kommunens mål och visioner med ett område samt redovisar övergripande förutsättningar för utveckling. Alla kan tycka till om planprogrammets innehåll under den period som kallas samråd.

Vad innebär ett samråd?

Under perioden som vi kallar för samråd kan du lämna synpunkter på förslaget till planprogram.

När pågår samrådet?

13 maj – 28 juni.

Tyck till om planprogrammet

Du kan skicka in dina synpunkter via brev eller epost under samrådsperioden, 13 maj – 28 juni. Märk brevet/eposten med PLAN.2016.6 och skicka antingen till samhallsbyggnad@skovde.se eller via brev till Sektor samhällsbyggnad, Planenheten, 541 83 Skövde.

Jag vill höra mer om planprogrammet!

Utställning i stadshuset
Mellan 13 maj-28 juni pågår en utställning om Mariesjö i Stadshuset. Utställningen visar upp planprogrammets syfte och målbild och du kan upptäcka området på ett nytt sätt. Du hittar utställningen på plan 1, till vänster innanför huvudentrén.

Öppna samrådsmöten
Vid två tillfällen hålls öppna samrådsmöten för allmänheten. Dit är du välkommen för att höra mer om förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter.

- måndagen den 27 maj kl. 18.00 i Portalen, Science Park Skövde
- tisdagen den 4 juni kl. 18.00 i Växthuset, Science Park Skövde

Detaljplan för Bostället 23-24

Parallellt med samrådet för planprogrammet för Mariesjö pågår även samrådet för kvarteret som kallas Bostället 23-24.

Bostället 23–24 ingår i området för planprogrammet och förslaget till detaljplan har utgått från planprogrammets målbild och förslag till utveckling. Fastighetsägarna önskar utveckla sina fastigheter med bostäder, ca 140 stycken mindre lägenheter (1–2 RoK). Behovet av små lägenheter centralt är mycket stort och därför är det angeläget att komma igång snabbt med detta arbete.

Detaljplanen för Bostället 23-24 har samma samrådsperiod som planprogrammet (13 maj – 28 juni).

Samrådsmöten hålls samtidigt för planprogrammet och detaljplanen (måndagen den 27 maj kl. 18 i Portalen, Science Park Skövde samt tisdagen den 4 juni kl. 18 i Växthuset, Science Park Skövde).

Du skickar in synpunkterna till samma adress som för synpunkter på planprogrammet (till samhallsbyggnad@skovde.se eller via brev till Sektor samhällsbyggnad, Planenheten, 541 83 Skövde). Men märk skrivelsen PLAN.2018.15.

Detaljplan för Stallsiken Södra

Syftet med detaljplanen för Stallsiken Södra är att möjliggöra för en utbyggnad av verksamheter och viss handel söder om Stallsikens handelsområde samt att knyta samman Nolhagavägen med Hasslumsvägen och i framtiden med Hjovägen.

Området Stallsiken Södra är nästa del i utvecklingen av Stallsiken och skapar ytterligare möjlighet för etablering. Planområdet föreslås fyllas med verksamheter och handel med skrymmande varor. Kommunen har sedan länge valt att fokusera på tre handelsområden, centrum, Norrmalm/Elins Esplanad och Stallsiken. Stallsiken Södra finns utpekat i ÖP2025.

Planområdet ingår som en del av strukturplanen kring planprogrammet för Mariesjö. Från programområdet i söder planeras för en stadshuvudgata från Hjovägen upp till Nolhagavägen i norr. Den här detaljplanen möjliggör för en sammankoppling från Nolhagavägen till Hasslumsvägen. I kommande etapper av Mariesjö kommer hela stadshuvudgatan byggas ut.

Genom stadshuvudgatan knyts nordöstra och sydöstra Skövde samman på ett nytt sätt. Denna länk är en viktig del i framförallt gång-, cykel- och kollektivtrafiknätet, men också för att avlasta Östra leden/väg 26.

Preliminärt kommer detaljplanen för Stallsiken Södra vara utställd för samråd under augusti-september 2019. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på denna.

Vad händer när samrådet är slut?

Alla skriftligt inkomna synpunkter presenteras för politikerna, tillsammans med eventuella förslag till förändringar av programförslaget.

Därefter föreslås kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet.

När beräknas planprogrammet godkännas?

Planprogrammet beräknas godkännas av kommunfullmäktige under hösten 2019.

Hur gör jag för att överklaga planprogrammet?

Planprogrammet visar på Skövde kommuns långsiktiga målbild för området. Det är inte juridiskt bindande dokument och kan därför heller inte överklagas.

De detaljplaner som senare kommer upprättas för de olika kvarteren är juridiskt bindande dokument och kan överklagas, under förutsättningar att man lämnat skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden.

Hur har tidiga dialoger sett ut?

Vi har tidigt i arbetet, våren 2018, haft enskilda möten med Högskolan i Skövde, Science Park Skövde samt fastighetsägare inom programområdet. Vid mötena beskrevs uppdrag, syfte och alternativa utvecklingar och synpunkter och önskemål om framtida utveckling inhämtades. Detta följdes senare upp med avstämningsmöten under hösten 2018, då även enskilda kontakter togs med övriga fastighetsägare inom utvecklingsområdena.

Tre möten har hållits med länsstyrelsen där uppdrag, inriktning, strukturbilder och avgränsning av MKB-arbete mm diskuterats. Under hösten 2018 hölls därtill informationsmöten med Västtrafik, Trafikverket och Skövde Energi m.fl.

Den 14 november 2018 hölls en öppet hus-utställning i stadshuset kring uppdrag, förslag till strukturbild, vilka huvudfrågorna var, hur planprocessen såg ut. Totalt deltog ca 100 personer, varav många var bosatta i villakvarteren söder om programområdet. Responsen var huvudsakligen positiv. De närboende efterlyste en livsmedelsbutik och mer parkmiljöer, men oroade sig också för ökad trafik och för hög ny bebyggelse.