Södra Ryd

Det händer otroligt mycket i Södra Ryd! Här kan du hitta mer information om de olika delarna som främst rör utvecklingen av den fysiska miljön i området.

Just nu arbetar vi med övergripande områdesutveckling i stadsdelen Ryd tillsammans med aktörer från näringsliv, andra offentliga aktörer samt civil samhälle. Tillsammans arbetar vi mot målet ”Invånare i Skövderegionen uppfattar Ryd som ett attraktivt område att leva, bo och verka i”. För att nå målet krävs en god samverkan med organisationer och medborgare i Ryd men också i andra delar av Skövde.

Vill du som medborgare vara delaktig i arbetet är du välkommen att kontakta områdesutvecklare Karin Holm, karin.holm@skovde.se eller medborgarservice i Ryd som finns på biblioteket i Södra Ryd. 

Planprogram

Ett planprogram för hela Södra Ryd är under arbete. Tanken med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp om stadsdelen och dess fysiska miljö. Några av de särskilt viktiga frågor som kommer att redovisas i planprogrammet är möjligheten till nya bostäder, hur vi ska stärka befintligt centrum genom funktion och gestaltning, hur vi ska skapa eller stärka nya mötesplatser och att utveckla befintliga grönområden.

Trivs på torget

Målet med att bygga om torget i Ryd är att skapa en ny central mötesplats som upplevs som funktionell, trygg och attraktiv. Mötesplatsen ska användas av olika målgrupper och bidra till utveckling av stadsdelen. Mötesplatsen skapas just nu i dialog med medborgarna i området.

Fler projekt