Planprogram

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Planprogram

Med planprogrammet för Södra Ryd vill vi titta på vilka förutsättningar som finns idag och visa förslag på hur stadsdelen kan utvecklas. Hur ska trafiken gå? Vilka gröna områden och parker kan förbättras? Hur och var kan vi skapa fler bostäder? Kan vi hitta fler platser där företag och andra verksamheter kan ligga? Det är helheten som är det viktiga!

 Extra viktiga frågor

 • Möjlighet till nya bostäder, trygghetsbostäder och verksamheter
 • Stärka kopplingarna med omgivande befintliga och kommande stadsdelar utanför Södra Ryd
 • Stärka befintligt centrum genom funktioner, gestaltning och eventuell bebyggelse
 • Utveckla tillgängligheten till kollektivtrafik och skapa nya kopplingar för kollektivtrafiken
 • Gestalta Timmervägen för att skapa ett mer välkomnande gaturum som fungerar för alla sorters trafik
 • Skapa nya och stärka befintliga mötesplatser
 • Utveckla befintliga grönområden och hur vi kan stärka, bevara och göra grönområdena mer tillgängliga
 • Minska boendesegrationen och öka kopplingen mellan bostadsområdena inom Södra Ryd

 

Planprogrammet ska också:

 • Uppmärksamma styrkor och svagheter
 • Redovisa förutsättningar för att stärka den lokala servicen
 • Visa hur vi kan säkerställa trivseln, tryggheten och identiteten för att öka den sociala hållbarheten
 • Uppmärksamma hur natur, kultur och religion kan avspeglas i den fysiska miljön
 • Låta invånaren komma till tals
 • Föreslå förbättringar för gång- och cykel på en övergripande nivå
 • Utreda bland annat hur klimatanpassning, dagvattenhantering, ekosystemtjänster behöver ses över


Tidplan

 • KS beslut om uppdrag 9 november 2015
 • KS beslut om samråd maj 2018
 • Samråd* 2018-2019 - Nu kan du tycka till!
 • KF godkännande januari 2019

 

*Var du träffar oss under samrådsperioden kommer vi att lägga ut här när det närmar sig.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett dokument som utreder och undersöker förutsättningar och presenterar visioner och mål för ett område. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Det är kommunens gemensamma målbild. Efter att planprogrammet är godkänt är det vanligt att kommunen gör detaljplaner för olika delar av planprogramområdet. Läs mer om de olika planprogrammen som finns i Skövde här.

Jag vill påverka!

Under perioden som vi kallar för samråd kan du påverka förslaget och berätta vad du tycker. Alla ska kunna titta på och påverka planprogrammet innan något är beslutat. Planprogrammet skickas därför på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att vi ska få in synpunkter på förslaget. Detta för att planprogrammet ska bli så bra som möjligt och representera en bred vision för området.

Vi svarar sedan på synpunkterna i det som vi kallar för samrådsutlåtande. Här beskriver vi vilka ändringar som görs på förslaget och hur vi har gjort lämplig avvägning mellan olika intressen.

Jag vill överklaga!

Ett planprogram går inte att överklaga eftersom det inte är en juridiskt bindande handling. Vill du överklaga kommunens beslut är det först i detaljplaneskedet eller bygglovskedet som detta är möjligt.