Södra Ryd

Det händer otroligt mycket i Södra Ryd! Här kan du hitta mer information om de olika delarna som främst rör utvecklingen av den fysiska miljön i området.

Just nu arbetar vi med övergripande områdesutveckling i stadsdelen Ryd tillsammans med aktörer från näringsliv, andra offentliga aktörer samt civil samhälle. Tillsammans arbetar vi mot målet ”Invånare i Skövderegionen uppfattar Ryd som ett attraktivt område att leva, bo och verka i”. För att nå målet krävs en god samverkan med organisationer och medborgare i Ryd men också i andra delar av Skövde.

Vill du som medborgare vara delaktig i arbetet är du välkommen att kontakta områdesutvecklaren (via 0500-49 80 00) eller medborgarservice i Ryd som finns på biblioteket i Södra Ryd. 

Planprogram

Ett planprogram för hela Södra Ryd har godkänts av kommunfullmäktige. Tanken med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp om stadsdelen och dess fysiska miljö. Några av de särskilt viktiga frågor som kommer att redovisas i planprogrammet är möjligheten till nya bostäder, hur vi ska stärka befintligt centrum genom funktion och gestaltning, hur vi ska skapa eller stärka nya mötesplatser och att utveckla befintliga grönområden.

Trivs på torget

Målet med att bygga om torget i Ryd var att skapa en ny central mötesplats som upplevs som funktionell, trygg och attraktiv. Mötesplatsen skulle kunna användas av olika målgrupper och bidra till utveckling av stadsdelen. Torget stod klart i december 2018.

Stadsodling

Stadsodlingen i Södra Ryd startades under 2016 för att skapa mötesplatser, där människor kan träffas och lära av varandra. Projektet skapar en attraktivare bostadsmiljö med fler människor som vistas och är aktiva utomhus.