Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur går det 2018?

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2018 på 99,7 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet är 12,9 miljoner kronor, vilket är samma som den reviderade budgeten. Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 33,7 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten, vilket är cirka 10 miljoner kronor bättre än vid tertial 1.

Det är flera nämnder som visar ett bättre resultat än vad som prognostiserades i tertial, på minussidan är högre pensionskostnader och senareläggning av exploateringssintäkter. De största avvikelserna återfinns hos socialnämnden med ett underskott om 20 miljoner kronor som främst beror på fler placeringar samt vård och omsorgsnämnden med ett underskott om 14,4 miljoner kronor. I prognosen ingår ca 16 miljoner kronor i intäktsöverskott från avslutade exploateringsprojekt och byggbonus.

Hur fördelades dina skattepengar?

Den största delen av en kommuns verksamheter finansieras av skatteintäkter som baseras på invånarnas inkomster. 2017 hade nämnderna i Skövde kommun en total budget på 2,7 miljarder kronor. Av varje hundralapp i skatt gick:

  • 40 kronor till barn och utbildning
  • 31 kronor till äldre- och handikappomsorg
  • 7 kronor till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 22 kronor till övrig verksamhet som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden och kollektivtrafik.