Finskt förvaltningsområde

Ungefär 8 % av Skövde kommuns invånare, c:a 4000 personer, har sverigefinsk härkomst. Skövde kommun ingår från och med 1 januari 2012 i det finska förvaltningsområdet. Därför har den sverigefinska minoriteten i Skövde särskilda rättigheter. Dessa rättigheter är bland annat att:

 • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
 • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,
 • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
 • kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) började gälla 2010. Enligt lagen har den som är finskspråkig rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Stockholms läns länsstyrelse och Sametinget har huvudansvaret för minoritetspolitikens koordinering och uppföljning.

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det. Myndigheterna måste lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras språkliga behov.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de är grupper med uttalad samhörighet som har befolkat Sverige under lång tid. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De tre sistnämnda har fått förstärkt skydd på grund av historisk-geografisk anknytning till Sverige.

Myndigheternas skyldighet är att informera om minoritetsgruppernas rättigheter oavsett var i Sverige man bor eller vilket minoritetsspråk man talar.

Lagtext i korthet:

 • Enskilda medborgare har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen som då är skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Vad gäller myndighetsbeslut har den enskilde rätten att begära en skriftlig översättning.
 • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med kommunen. Kommunen kan själv bestämma tider och platser för finskspråkig service. 
 • Den som begär det ska kunna erbjudas förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller delvis på finska. 
 • Kommunen är skyldig att informera minoriteten om deras rättigheter enligt denna lag. 
 • Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Rätt att kommunicera på finska
  Lagen säger att man som finsktalande har rätt att skriva på och tala finska i sina kontakter med kommunen. Vi på kommunen är skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Får man ett beslut från en myndighet hjälper vi med att skriftligen översätta det till finska. 
 • Ökad service
  Vi ska också kunna erbjuda möjligheten att få förskoleverksamhet eller äldreomsorg helt eller delvis på finska om man så önskar. Kommunen ska också se till att det vid behov finns personal som har kunskaper i finska tillgänglig. När man är i kontakt med kommunen ska man kunna få stöd av en finskspråkig person.
 • Större inflytande
  Skövde kommun vill ge den finskspråkiga minoriteten möjlighet till inflytande i frågor och ärenden som berör den finskspråkiga minoriteten och vill så långt det är möjligt samråda med dess representanter i dessa frågor.
 • Finskspråkig samordnare
  Hos oss finns det en finskspråkig samordnare som hjälper till vid kontakter med kommunens olika förvaltningar. Det kan till exempel handla om att muntligen översätta brev, boka en tid eller hänvisa till en handläggare i kommunen. Behöver man hjälp vid besök hos en myndighet eller i sjukvården har man möjlighet att beställa tolk.