Psykisk hälsa

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Psykisk hälsa

Välmående ungdomar är en förutsättning för Skövde kommuns framtid. Dock pekar flera rikstäckande undersökningar bland ungdomar på en allt sämre psykisk hälsa, hög stressnivå i både skola och på fritiden samt sämre vanor vad avser kost och motion.

Därför beslutade folkhälsorådet och utbildningsförvaltningen 2009 i Skövde kommun att psykisk hälsa för denna grupp skulle prioriteras. Ett led i detta var att genomföra en enkät för alla elever på Gymnasium Skövde i syfte att kartlägga hur ungdomarna själva upplevde sin situation kopplad till psykisk hälsa.

Resultatet är sammanställt och återfinns i rapporten till höger. Utifrån resultatet genomfördes också fokusgruppsintevjuer med 8 grupper av gymnasieelever från olika program. Därefter har en lång rad av arbetsinsatser genomförts.

Under våren 2014 genomfördes en uppföljning av enkäten psykisk hälsa, rapporen hittar du här till höger.