Kommunen och Svenska kyrkan samverkar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunen och Svenska kyrkan samverkar

Skövde kommun och Svenska kyrkan i Skövde har, utifrån sina respektive ansvarsområden, ett gemensamt intresse i att lokalsamhället Skövde utvecklas på ett positivt sätt.

Därför har en överenskommelse om samverkan mellan parterna upprättats. Syftet är att samverkan ska leda till att resurser används ändamålsenligt och kostnadseffektivt och att arbetet resulterar i ökad samhällsnytta.

Ett råd har bildats för dialog och samverkan på en övergripande nivå. Rådet har till uppgift att dela information, föra dialog kring aktuella frågor som är viktiga för Skövdes utveckling samt initiera och följa upp utvecklingsarbete som de båda parterna samverkar i.

Rådet består av kommundirektör och kyrkoherde, övriga ledamöter adjungeras utifrån aktuell mötesagenda. Vid senaste mötet stod utveckling av kyrkparken på agendan.