Nämnder och sektorer

Nämnder

Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat om sju facknämnder utöver kommunstyrelsen. Av reglementena framgår hur ansvar och befogenheter har fördelats mellan nämnderna.


Nämndernas ansvar i korthet:

  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheterna.
  • Vård- och omsorgsnämnden (VON) ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Socialnämnden (SON) ansvarar för individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, missbruksvård och flyktingmottagning.
  • Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för kommunens kultur och fritidsverksamhet.
  • Servicenämnden (SEN) ansvarar bland annat för måltidsverksamhet, fastighetsförvaltning och service, lokalvård, skötsel av gator och parker samt VA.
  • Byggnadsnämnden (BGN) ansvarar för myndighetsutövning för bland annat bygglov, bostadsanpassning, trafikföreskrifter och kommunala lantmäteriet.
  • Arvodesnämnden (AVN) ansvarar för att bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda politiker.

  • Kommunstyrelsen (som facknämnd) ansvarar bl.a. för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö, kollektivtrafikfrågor.

 

Sektorer

Skövde kommuns tjänstemannaorganisation är en stor organisation med över 4 000 månadsanställda. Med förvaltning förstås alla kommunens verksamheter som inte drivs i bolagsform eller kommunalförbund.

Kommundirektören ansvarar för hela tjänstemannaorganisationen som är indelad i sju sektorer och som alla leds av en sektorschef. Till stöd för kommundirektören finns också en koncernstab.

Kommunens sektorer är underställda tillhörande nämnd. Vissa sektorer är underställda två nämnder då deras ansvar tillhör olika områden. Sektor medborgare och samhällsutveckling samt sektor samhällsbyggnad lyder under flera nämnder.

 

Tjänstemannaorganisationen:

Tjänstemannaorganistionen