Sektor vård och omsorg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor vård och omsorg

Sektor vård och omsorg ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten omfattar:
  • ­insatser i hemmet till exempel hemvård, trygghetslarm med mera
  • ­dagverksamhet såsom dagcenter och träffpunkter
  • särskilda boendeformer som äldreboenden, gruppbostäder med mera
  • ­anhörigstöd
  • rehabilitering

Sektor vård och omsorg har cirka 1 500 medarbetare.

Så här är sektor vård och omsorg organiserad: