Sektor samhällsbyggnad

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö. Det omfattar bland annat:

  • översiksplanering, inklusive plan, mark och exploatering
  • ansvar för infrastruktur, till exempel gator, vägar, parker, elanläggningar, fibernät med mera
  • bygglov
  • strategiskt miljöarbete
  • förvaltning av skog- och naturvårdsområden
  • kollektivtrafikfrågor
  • energirådgivning
  • namn och adressättning

Sektor samhällsbyggnad har cirka 60 medarbetare.

Så här är sektor samhällsbyggnad organiserad: