Kommunstyrelsen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och den verksamhet som sker i kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen är vidare anställningsmyndighet för alla anställda i Skövde kommun. 

Kommunstyrelsen har flera olika uppgifter. Kommunstyrelsen är dels en facknämnd för vissa frågor men har också en uppsiktsplikt över samtliga verksamheter i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen bereder också ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.
Som facknämnd har kommunstyrelsen hand om t.ex. kommunens arbetsgivarpolitik, folkhälsoarbete, samhällsbyggnadsfrågor, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, kommungemensam information, kommunikation och marknadsföring, krisberedskap, energiplanering och internationellt arbete.
Kommunstyrelsen har två utskott och tre beredningar. Beredningarna saknar beslutsmandat.

Lagar som styr verksamheten

Kommunallag
Förvaltningslag
Offentlighet- och sekretesslag

Styrelsens sammansättning

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 11 ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ordförande och vice ordförande kallas också kommunalråd och andre vice ordförande kallas oppositionsråd.

Kommunstyrelsen fungerar också som facknämnd och beslutar då i bland annat följande frågor;
näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö, kollektivtrafikfrågor.