Nu får 1200 Skövdebor tycka till om kommunen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Nu får 1200 Skövdebor tycka till om kommunen

Vad tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i Skövde och hur nöjd är du med tillgången till information om kommunens verksamheter?

Det är några av de frågor som 1200 Skövdebor kommer få svara på i SCB:s medborgarundersökning som under hösten genomförs i Skövde, på uppdrag av kommunen.

I veckan skickas SCB:s medborgarundersökning ut till 1200 slumpmässigt utvalda Skövdebor mellan 18–84 år. De kommer få svara på frågor om hur de tycker att det är att bo och leva i Skövde kommun och vad de tycker om kommunens service.

För att bilden ska bli rättvisande är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara. Det går att svara på undersökningen antingen med hjälp av pappersenkäten som skickas hem, eller genom att logga in och svara via webben. De Skövdebor som fått en enkät och behöver stöd med att fylla i den är välkomna att vända sig till medborgarservice i Ryd eller till kommunens kontaktcenter i Stadshuset.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, årligen genomför. Senaste Skövde deltog var 2015. I år medverkar 131 kommuner i undersökningen, vilket ger goda möjligheter till jämförelser mellan kommuner. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. I Skövdes fall är det 1200 personer i åldrarna 18–84 år.

Frågor besvaras av
Sofia Brunér, kvalitetscontroller, 0500-49 78 24