Sammanträdestider 2018 nämnder, beredningar och utskott

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i Stadshuset.

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan.
 

Januari - juli 2018

Nämnd Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
KF 18:00 22 26 26 23 21 20 (13.00)
KS 13:00 8 5 5 11(14.00)  7 4/18 (09.00)
KSAU, beslut 08:30 10 7 7 4 2,  30  
KSAU, beslut sista före KS 08:30 24  21 28 18 16 7/20
KSAG 09:00             
AVN 16.30             
BGN 13.00  25  22 27 19 17 28 
BUN 08:00 29 26 26 23 21 4
KFN 08:00 31 28(09.00) - 18 - 7
SEN 13:00 25 22 22 19 24 14
SON 13:00 - 1 1/28 26 24 21
VLN 14.00      6(16.00)   11
VON 08:00 25 22 22 26 - 1
BKT 15.15  15  12  19   28 11
BMF 13.00  24 21 28  25 30   
BSB 13.00  15  12  19 8(15.00)/28 11 

 

Augusti - December 2018

Nämnd Tid Juli Aug Sept Okt Nov Dec
KF 18:00 - - 24  15/29 26 10
KS 13:00 - 13 3 1/29 14 (09.00) 10
KSAU, beslut 08:00     5 3, 31    
KSAU, beslut sista före KS 08:30 - 22 19 17 7/28 12
KSAG  09:00            
AVN 16.30             
BGN 13.00    23 20  18  29  13
BUN 08:00 - - 3 8 12 14
KFN 08:00 -   5(09.00) 3 7 5
SEN 13:00 - - 6/27 25 22 13
SON 13:00 -   6 11 15 13
VLN 14:00    21         
VON 08:00 - 30 27 25 22 13
BKT 15.15       10  19
BMF 13.00    29 26 24   28  
BSB 13.00    14 (15.00)  10  8/30(15.00) 19

  

Förkortningar  
Kommunfullmäktige KF
Kommunfullmäktiges presidium KFPR
Kommunstyrelsen KS
Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU
Kommunstyrelsens arbetgivarutskott KSAG
Arvodesnämnd AVN
Barn- och utbildningsnämnd BUN
Byggnadsnämnd BGN
Förtroendevalda revisorer REV
Kultur- och fritidsnämnd KFN
Krisledningsnämnd KLN
Servicenämnd  SEN 
Socialnämnd SON 
Valnämnd VLN 
Vård- och omsorgsnämnd VON
Beredning kollektivtrafik  BKT 
Beredning medborgare och folkhälsa BMF
Beredning samhällsbyggnad  BSB
Överförmyndare ÖFM
   
Sektorer  
Sektor barn och utbildning SBU
Sektor medborgare och samhällsutveckling SMS
Sektor samhällsbyggnad SSB
Sektor service SSE
Sektor socialtjänst SSO
Sektor styrning och verksamhetsstöd SSV
Sektor vård och omsorg SVO