Så behandlas ärenden

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Så behandlas ärenden

Ett ärende kan väckas i en kommun på många olika sätt.

Ärenden i kommunfullmäktige kan väckas av
 
  • en nämnd
  • en ledamot genom motion (=förslag)
  • revisorerna
  • en fullmäktigeberedning
  • kommunens bolag
  • medborgarförslag

 

Ärenden i nämnder väcks på olika sätt, till exempel av enskilda medborgare, näringslivet, annan offentlig verksamhet och av de förtroendevalda. Många ärenden handlar om myndighetsutövning, det vill säga att nämndens beslut har betydelse för enskilda eller grupper av människor. Besluten handlar också om hur skattepengarna används. Det är därför viktigt att det finns insyn i hur besluten fattas. För att denna insyn ska fungera, krävs att det finns skriftliga beslutsunderlag och beslut och att det går att hitta i alla papper eller digitala handlingar.
 
Alla handlingar av vikt och alla beslut är ordnade i särskilda register så att de ska vara lätta att hitta. Detta kallas att man diarieför handlingarna. Genom diariet kan man följa ett ärendes gång, och även se om ärendet är färdigbehandlat eller om det fortfarande pågår. När ärendet är avslutat arkiveras de handlingar som hör till ärendet.