LUPP 2015

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

LUPP 2015 i Skövde

LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitik

Under hösten 2015 genomfördes LUPP-undersökningen i Skövde. Enkäten  kommer ifrån  MUCF-myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Elever i åk 8 samt år 2 på gymnasiet erbjöds att medverka. Undersökningen är nu sammanställd i en rapport gjord utav Enkätfabriken. Den finns i en kortare populärversion samt en längre och mer djupgående rapport.

Syftet med enkätens genomförande i Skövde är att:

•Ta fram underlag för en kunskapsbaserad ungdomspolitik som utgår från ungas upplevelser

•Ungdomars inflytande ska utvecklas, sektors samverkan främjas samt samverkan med externa aktörer

Nu startar arbetet med att återkoppla resultatet till berörda och intresserade i kommunen.

Har ni funderingar runt rapporten hör av dig till:

Åsa Axelsson