Beslut om eldningsförbud i Skövde kommun

Från och med klockan 12:00 idag, den 17 juni, råder eldningsförbud i Skövde kommun. Detta på grund av brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Beslutet är fattat på rekommendation av Räddningstjänsten Östra Skaraborg och gäller tills vidare. 

Beslutet är fattat av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson enligt delegation.

Beslut

Skövde kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § (2003:789) förordning om skydd mot olyckor att för Skövde kommun gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Förbudet gäller fr.o.m. 2021-06-17 klockan 12.00 fram till beslut fattas om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Skövde kommun.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Överklagande

Detta beslut kan jml. 10 kap 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.