Hälsa på lika villkor

Har du fått en enkät om din hälsa på lådan?

I februari skickas en inbjudan ut till 900 invånare i Skövde om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Enkäten skickas ut till sammanlagt 92 000 slumpvis utvalda invånare från 16 år i Västra Götaland.

– Är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor?
Ta chansen att göra din röst hörd. Ditt enkätsvar är viktigt och unikt och kan inte ersättas av någon annans. Med hjälp av ditt och andras svar får vi en bild av hur våra invånare mår och om hur hälsan har utvecklats över tid, både i kommunerna och i länet. Det gör att vi kan planera folkhälsoinsatser utifrån behov som bidrar till en god och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Enkäten skickas i år ut till 92 000 slumpmässigt utvalda invånare från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Det är bara de som blivit utvalda och fått den skickad till sig som kan svara.

All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten