Nu utvecklar vi Skövdes vision

Vilket Skövde vill du bo och verka i om tjugo år? Just nu pågår ett spännande arbete med att staka ut riktningen för vår gemensamma framtid.

Bakgrund 

De senaste elva åren har Vision Skövde 2025 fungerat som ledstjärna i många av Skövdes viktiga beslut och vägval. Under den tiden har vår kommun utvecklats positivt på flera sätt. Tillsammans har vi kort sagt tagit många viktiga steg mot en välkomnande och växande kommun där vi möts, verkar och mår bra – precis som visionen säger. 

När vi nu närmar oss målåret 2025 är det dags att lyfta blicken och staka ut riktningen på nytt.  

Uppdraget 

Kommundirektören har fått i uppdrag att: 

  • ta fram ett förslag till uppdaterad vision 

  • utgå från den nuvarande visionen och uppdatera den med nya, viktiga områden, exempelvis näringslivsutveckling, attraktivitet, medborgarengagemang samt hållbar tillväxt och utveckling i hela vår kommun 

  • beakta pandemins långsiktiga konsekvenser i uppdraget. 

Så här gör vi 

En vision är ingenting utan människorna som ska använda den. Därför börjar vi med det viktigaste: att lyssna. 

Under våren och början av sommaren 2021 bjuder vi in olika intressegrupper till samtal, för att få deras perspektiv på framtiden i och för Skövde. Samtalen förs i fokusgrupper både inom kommunens organisation och med en rad externa aktörer. Med tanke på pandemin sker samtalen digitalt på distans.  

Vi sammanställer sedan svaren från alla fokusgrupper och analyserar resultatetDessutom använder vi oss av röster som vi samlat in i andra sammanhang, exempelvis i fokusgrupper kring Skövdes platsvarumärke och tätortsutvecklingGenom att sammanföra dem med våra visionsdialoger får vi en bred bild av vad Skövdes invånare och aktörer vill med sin kommun.  

Målet 

Allt detta kokas sedan ned till ett förslag till vision. Under hösten lämnas förslaget till politikerna för förankring och så småningom beslutVåren 2022 ska vår nya framtidsvision, Vision Skövde, stå klar! 

Att forma en tydlig och framåtsyftande vision är avgörande för att kunna fortsätta att utveckla Skövde i en gynnsam riktning för framtiden. Samtidigt är även resan – alltså processen i sig – viktig för oss. Genom att lyssna in invånare och aktörer vill vi skapa delaktighetengagemang och stolthet hos dig som bor och verkar i Skövde, och samtidigt stärka Skövde kommuns varumärke. vilket Skövde vill du bo och verka i framtiden