Vita flaggor med Skövde kommuns logtyp på mot en blå himmel

Organisationskultur - det här har vi gjort och det här ska vi göra

Organisation, kultur och ledarskapsfrågor är viktiga delar inom Skövde kommuns styrmodell. Olika satsningar har genomförts kring ledarskap och kommunen har i flera år arbetat med utveckling av kommunens chefer. Här är en sammanfattning över vad vi har gjort och vad vi kommer att göra framöver.

En medarbetaridé har funnits sedan 2012 och efter ett beredningsarbete antog kommunstyrelsen i mars 2021 en uppdaterad medarbetaridé. I den nya medarbetaridén beskrivs hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska genomföra vårt arbete på bästa sätt. Värderingarna handlar om att vara öppna och lyhörda, ta ansvar för helheten, göra varandra bättre och att vi vågar. Vi har precis påbörjat arbete med att införa denna medarbetaridé i verksamheten för att kunna leva den tillsammans.

Även en policy för likabehandling har arbetats fram under året för att ge riktning och stöd åt arbetet med kulturutveckling.

Sedan 2019 har fokus inom ledarprogram varit på ett värderingsstyrt ledarskap utifrån medarbetaridéns intentioner och att öka kunskap och arbete kring kvalitetsutveckling. I kommunen finns drygt 200 chefer. Vid några tillfällen varje år samlar kommundirektören alla chefer till en ”200-grupp” som är ett forum för bred förankring och dialog i olika frågeställningar. Det är också en mötesplats för erfarenhets- och kunskapsutbyte och ett tillfälle för direktkontakt mellan kommundirektör och chefer på olika nivåer. Syftet med 200-gruppens möten är att sprida aktuell information, skapa lärande och möjliggöra inspiration kring ledarskap.

Vid en digital 200-grupp den 20 maj 2021 gav Lisa Lindström, VD för Doberman AB en föreläsning. Syftet med föreläsningen var att inspirera kring hur man exempelvis kan involvera och skapa delaktighet från medarbetare. I samband med detta gjordes en övning där deltagarna uppmanades svara individuellt på frågan ”Vad är det för saker vi behöver prata om, som vi inte pratar om?”  Det som kom upp handlade om hierarkier, tystnadskultur, felrädsla och bristande resurser.

Med anledning av det som kom fram i övningen har en utredning och ett förbättringsarbete initierats för att ta reda på vad det som uttrycktes i övningen står för och utifrån det skapa en handlingsplan. Kommundirektören har via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott fått i uppdrag att starta en kommunövergripande utredning som ska genomföras i samverkan med fackliga parter. Resultatet från utredningen kommer vi att dela med oss av någon gång under hösten.

En organisation är ingenting utan sina medarbetare. Medarbetarna fyller verksamheten med mening och ser till att saker händer. I Skövde kommun arbetar över 5000 medarbetare. Några av dem har berättat om att de upplever att vår organisationskultur inte lever upp till vad vi vill att den ska vara. De beskriver att de inte vågar uttrycka vad de tycker, de beskriver hierarkier och tystnadskultur. Så vill vi inte ha det. Vi tar dessa berättelser på största allvar. Vi vet inte hur stort eller hur utbrett problemet är i organisationen, det ska vi ta reda på. Vi vill vara öppna och transparenta.

Detta ska vi göra:

  • Genomföra en utredning bland chefer och medarbetare efter sommaren för att gå på djupet i frågan med stöd av en extern part.
  • Ta fram en handlingsplan som baserar sig på resultatet av utredningen.
  • Arbeta med vår organisationskultur på höstens chefsmöten.
  • Fortsätta arbetet med att leva vår medarbetaridé genom att arbeta med den på våra arbetsplatsträffar, i våra medarbetarsamtal och i vår arbetsvardag.
  • Fortsätta arbetet med våra ledarprogram i sektorerna och prata ledarskap och organisationskultur.

 
Allt förändringsarbete börjar med att ta situationen på allvar, det gör vi. Sedan måste man se hur man kan vara en del av förändringen genom att vända blicken till sig själv, det gör vi också. Vi har en plan och vi kommer att fullfölja den.

Vi tar ansvar för helheten

Kommundirektörens ledningsgrupp
Johan Rahmberg
Rickard Karlsson
Lena Friberg
Maria Vaziri
Carin Fhyr
Sofia Myhrman
Sofia Brunér
Katarina Lindberg
Per Kjellander
Caroline Hagström
Per Granath
Monica Schelander
Tomas Fellbrandt