Skövde kommun visar åter bra resultat i kommunjämförande rapport

Skövde kommun håller fortsatt god kvalitet i sin service. Det framgår av årets KKiK-rapport (Kommunens Kvalitet i Korthet) som är Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) årliga kommunjämförande sammanställning. Bland annat är Skövde kommun bland Sveriges 25 procent bästa kommuner vad gäller hur bra våra brukare inom LSS i grupp- och servicebostäder

Skövde och cirka 170 andra kommuner i landet har under 2022 deltagit i SKRs undersökning "Kommunens Kvalitet i Korthet", KKiK. Undersökningen visar övergripande kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består i år av drygt 40 nyckeltal fördelade på tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

 

Den 20 januari presenterades resultatet för 2022 års KKiK-rapport. Skövde kommun ligger fortsatt bra till och har gjort en förbättring i resultat inom flera områden sedan förra mätningen.

Barn och unga

Restriktionerna under pandemin har haft en påverkan för alla kommuner vilket syns i resultaten. Bortsett från den påverkan har ändå Skövde kommun fortsatt goda resultat och är bland de 25 procent bästa kommunerna inom flera områden. Bland annat när det kommer till hur stor andel av elever i åk 6 som har lägst betyg E i matematik, och aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek.

Ett sämre resultat visas för andel elever som deltar i musik- eller kulturskola. Detta beror på att det inte finns någon kulturskola i Skövde kommun. Planeringsarbete för uppstart av kulturskola pågår dock.

Stöd och omsorg

Inom stöd och omsorg har flera mått förbättrats. Ett område som utmärker sig extra mycket är brukares trivsel i grupp- och servicebostäder LSS. 91 procent av brukarna anger att de alltid trivs bra i hemmet. Här har en förbättring skett under flera år som resultat av ett strategiskt kvalitetsarbete där brukarens delaktighet står i fokus.

Fortsatt bra resultat visas gällande väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd.

Vad gäller måttet antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har Skövde gått från att ligga på medel till att vara bland de 25 procent bästa kommunerna. Detta kan kopplas till att öppnandet av fler äldreboendelägenheter på Ekedal.

Sämre resultat visas för andel inte återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter insats. Här spelar flera parametrar in i resultatet bland annat kopplat till hur jämförelsen görs.

Samhälle och miljö

Inom området samhälle och miljö visar resultatet att satsningen på att öka sysselsättningen fortsatt ger bra resultat. Nu går drygt hälften av de som deltagit i arbetsmarknadsverksamhet vidare till arbete eller studier. En stor förbättring ses vad gäller antal dagar för väntetid bygglov, från fullständig ansökan till beslut. I övrigt ligger Skövde kommun runt rikets medelresultat och inga större förändringar har skett från föregående år.
“Jag är oerhört stolt över vår organisation och det resultat som våra fantastiska medarbetare varje dag bidrar till. Jag blir lite extra glad av siffrorna kopplat till trivsel inom våra grupp- och servicebostäder. Det är ett tydligt resultat av det långsiktiga och strategiska kvalitets- och förbättringsarbete som har gjorts i verksamheten”, säger Björn Söderlundh, kommundirektör.

*Vissa av måtten i undersökningen har en eftersläpning vilket innebär att det är 2021 års siffra som presenteras. Detta markeras i sammanställning nedan med en *.

Kontakt för frågor kring resultat och analys

Charlotte Anemo, verksamhetsutvecklare
E-post: charlotte.anemo@skovde.se
Telefon: 0500-49 36 14

Katarina Lindberg, chef sektor barn och utbildning
Per Granath, chef sektor vård och omsorg
Lena Friberg, chef sektor socialtjänst
Johan Rahmberg, chef sektor medborgare och samhällsbyggnad
Martin Hollertz, chef sektor samhällsbyggnad
Björn Söderlundh, kommundirektör

Läs mer 

KKiK sammanställning Skövde kommun

Kvalitetsarbete