Plan för minskad elkonsumtion

Skövde kommun har sett över elförbrukningen i kommunen i stort och tagit fram ett beslutsunderlag baserat på faktiskt förbrukning och åtgärder som inte påverkar samhällsviktiga verksamheter.

— Vi är i en situation där vi både behöver arbeta förebyggande genom att sänka och omfördela vår elförbrukning för att bidra till att undvika ett strömavbrott i vinter, men också förbereda oss på att hantera ett strömavbrott om ett sådant skulle inträffa, säger Björn Söderlundh, kommundirektör i Skövde kommun.

Kommundirektören fattade i september beslut om att inventera kommunala verksamheters elförbrukning och analysera vilka verksamheter, ej samhällsviktiga, som kan stängas/regleras ner i syfte att minska elförbrukningen i kommunen. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till beslut inklusive en konsekvensbeskrivning. Detta har gjorts som ett gemensamt arbete inom Skövde kommun och med stöd från Skövde Energi.

— Vi har arbetat aktivt med båda dessa uppgifter under hösten och har nu en tydlig plan framåt som gör att vi kan agera snabbt om det behövs, säger Björn Söderlundh.

Samhällsviktiga verksamheter

Skola, vård och omsorg är prioriterade verksamheter och ska så långt det bara är möjligt hållas öppna och bedrivas enligt styrande lagar och regler. De verksamheter som är aktuella för anpassningar ligger utanför det kommunala grunduppdraget.

— Vård och omsorg är prioriterat både i ett förebyggande arbete och under ett akut läge. Vi måste också säkerställa att vi kan ta emot barn och elever i våra skolformer även om vi saknar ström och det kommer vi att kunna göra, säger Björn Söderlundh.

Belysning

Att ha gatubelysning är en trygghetsfråga och i Skövde kommun kommer inte belysning att släckas ner. Även julbelysningen kommer att tändas som vanligt.

— Vi har väldigt energieffektiv julbelysning som inte påverkar den totala konsumtionen märkbart och det pågår även ett arbete med att byta ut gatubelysning till LED-lampor. Vikten av att kunna röra sig fritt i offentliga miljöer och att skapa förutsättningar för handeln att fortsätta fungera är faktorer som vi har tagit med i den här analysen.

Idrott, kultur och fritid

Skövde kommuns större anläggningar som Arena Skövde, Kulturhuset och Billingehov drar stora mängder el. Inom dessa verksamheter kommer troligen anpassningar göras för att minska förbrukningen.

— Det behöver inte bli så att vi stänger anläggningar utan det kan komma att handla om nedregleringar och anpassningar kring när på dygnet vi använder el, säger Björn Söderlundh. Men om vi i vinter står inför ett akut läge där vi snabbt behöver dra ner elkonsumtionen för att förhindra ett strömavbrott så är det dessa verksamheter som vi kan uppnå mest effekt inom. Vi har en lista på åtgärder som vi vidtar vid ett sådant läge.

Ändrade beteenden ger stor effekt

Under hösten har Skövde kommun redan sänkt sin elkonsumtion markant genom medarbetarnas ändrade beteenden samt ett intensifierat arbete med uppföljning, kontroller och energieffektivisering i vardagen. Detta arbete ska fortsätta under vintern som en del av det förebyggande arbetet.

— Vi ser att våra medarbetare redan har börjat att dra sitt strå till stacken när det gäller vardagliga saker som att släcka lampor, se över hur man använder exempelvis torktumlare, tvättmaskiner och annan utrustning, säger Björn Söderlundh. Det är föredömligt och det förhållningssättet vill vi att man fortsätter att ha och utvecklar inom alla verksamheter. Varje kilowattimme räknas som bekant och de små förändringarna leder till stora resultat, vare sig man är hemma eller på sin arbetsplats. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan åstadkomma mycket på det här området och genom att förstå hur de egna handlingarna påverkar helheten är det enklare att göra andra val.

Du kan läsa mer om kommunens förebyggande och förberedande arbete här.