Vad gör Skövde kommun

Kommunen jobbar aktivt med coronaviruset och covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har en organisation för att leda arbetet och hänvisar till ansvariga myndigheter för uppdaterad och säkerställd information.

Vad gör vi vid smitta i Skövde kommuns verksamheter?

Skövde kommun arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Åtgärder och förändringar i kommunens verksamheter kommer att kommuniceras bland annat här på skovde.se. 

Vi vill bidra till en korrekt och tydlig sammanfattad lägesbild och kommer i det syftet att kommunicera det övergripande läget kring antalet bekräftade fall, men inte gå in på var i verksamheterna de finns. Vi måste alltid ta hänsyn till den personliga integriteten och den sekretess som vi ska förhålla oss till och kommer inte att gå in på detaljer kring de här frågorna. Vänligen respektera detta och ställ inte frågor som gör att vår personal hamnar i svåra lägen.

Se även så informerar vi om smitta.
 

Åtgärder för att minska smittspridning

Arbetsgrupper arbetar efter framtagna rutiner och vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga i nuläget. Riskbedömning sker löpande inom kommunens verksamheter. Det är prioriterat att stoppa smittspridningen och Skövde kommun kommer att göra det som krävs för att bidra till det arbetet. 

 • Alla kommunens verksamheter har informationsskyltar om hygienvård på toaletter och sanitetsutrymmen.
 • Medarbetare med symtom ska stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Extra viktigt är det för personal inom vård och omsorg.
 • Det råder restriktivitet avseende resande i tjänsten. Från 1 juli öppnar vi upp för resor i tjänst i samråd med chef.
 • Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemma bör göra det om verksamheten tillåter efter beslut av chef.
 • Det är tills vidare begränsat tillträde till stadshuset för externa besökare.
 • Volontärtorget samordnar stöd till äldre.
 • Anställda uppmanas till att hålla avstånd på möten och vid lunch/fika-raster enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Skövde kommun erbjuder egentester för samtlig personal. 
   

Kommunens ansvar är att:

 • Se till att samhällsviktig verksamhet fungerar.
 • Ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda samt elever i grundskolan utifrån att de har arbetsplikt och skolplikt.
 • Sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Skövde kommun.