Råd - medborgardialog

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Råd - medborgardialog

I Skövde kommun finns det olika råd som fungerar som mötesplatser för dialog mellan Skövde kommun och aktörer i samhället. Kommunen träffar föreningar, myndigheter och andra organisationer som företräder olika medborgarintressen.

Råden har som uppgift att tillföra de kommunala verksamheterna kunskap och erfarenheter ur ett medborgarperspektiv.

Syftet för Skövde kommun att föra medborgardialog i form av råd är att ta tillvara aktörernas samlade kunskap för att utveckla Skövde och de kommunala verksamheterna på ett sätt som är till nytta för Skövde och skövdeborna.

Råden har ingen myndighetsutövning. Råden kan fungera som remissinstanser och kan ta initiativ i olika frågor.

Ett råd för inga offentliga protokoll men däremot minnesanteckningar och dessa publiceras under respektive råd.