Rådet för funktionshinderfrågor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor ger de kommunala verksamheterna kunskap och erfarenheter ur ett invånarperspektiv.

Med den kunskapen har kommunen bättre möjligheter att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning.

Rådets sammansättning

2 representanter ur kommunstyrelsen
2 tjänstemän
6 ledamöter ur handikappföreningarna

Rådet sammanträder 4 gånger per år.

Ledamot som representerar handikapporganisation
- delger den handikappförening som ledamoten företräder information om rådets arbete.
- för handikappföreningarnas medlemmars talan vid rådets sammanträden.
- för fram frågor som är viktiga ur handikappföreningarnas perspektiv.