Rådet för funktionshinderfrågor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor 2010-2014

Rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till omvårdnadsnämnden. Rådet ska också vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning vad gäller funktionshindrade.
 
Rådet har till syfte att
  • verka för funktionshindrades jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
  • förstärka inflytandet i frågor som gäller barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
  • verka för att handikapperspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet 

Rådet för funktionshinderfrågor är sammansatt av representanter från Kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och handikapporganisationerna.

Handikapporganisationerna har ledamöter från de sex stora handikappgrupperna, rörelsehinder, syn, hörsel, kognitiva, medicinska och psykiska funktionshinder. Dessutom adjungeras ordförande i handikappföreningarnas samverkansgrupp.

Rådet har ett beredningsutskott samt en tillgänglighetsgrupp.

Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet samt dess beredningsutskott.