Försvarsmaktsråd Skaraborg

- samverkan mellan samhälle och försvar i Skaraborg

Bakgrund

Den 1 juli 2010 verkställdes riksdagens beslut om att göra värnplikten i Sverige vilande. En stor reform som påverkar hela samhället och som tar tid att genomföra. Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i regionen är fortsatt goda. Därför utarbetades en avsiktsförklaring gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. För att hitta tydliga former för hur detta samarbete skulle utvecklas initierade Skövde kommun och Försvarsmakten i Skövde arbetet med en gemensam mötes- och samverkansform under namnet Försvarsmaktsråd Skaraborg. Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades vid ett konstituerande möte med rådets deltagare den 4 mars 2011.

Ett år senare under våren 2012, uppmanar Riksdagen Försvarsmakten att inrätta samverkansorgan - s.k. Försvarsmaktsråd över helan landet.

Försvarsmaktrådet fungerar som en tydlig plattform för dialog och samverkan mellan regementena och kommunerna i Skaraborg. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg samt att bidra till den allmänna näringslivsutvecklingen inom regionen.

Ingående parter

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet:
Försvarsmakten: Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7 och Markstridsskolan MSS.
Kommunerna: Skövde, Lidköping och Karlsborg.
För mer information om parterna, se länkar under rubriken länkar.