Trafikstrategi och resvaneundersökning

Skövde är centralorten i Skaraborg och fungerar som ett nav i regionen. Skövde spelar även en viktig roll i Västra Götalandsregionen. Det medför att efterfrågan
på att bo och verka i kommunen är stor. Skövde kommun hade vid årsskiftet 2010/2011 cirka 51 400 invånare, varav cirka 34 500 i centralorten. I Vision
Skövde 2025 beskrivs målsättningen om att det år 2025 ska finnas 60 000 invånare i Skövde kommun med större delen av befolkningsökningen i centralorten.

Trafikstrategi

I samband med arbetet med Skövdes översiktsplan har ett behov av att se över trafiksystemet och att systematisera trafikfrågorna urskilts. Både för att skapa en helhetsbild över dagens trafiksituation och för att hantera det ökade resbehovet till följd av ökat antalet invånare. En Trafikstrategi har därför tagits fram.

Resvaneundersökning

En enkel resvaneundersökning har också gjorts i samband med framtagandet av Trafikstrategin.

Du hittar Trafikstrategin och Resvaneundersökningen i högerkanten.