Försvarsmaktsråd Skaraborg

- samverkan mellan samhälle och försvar i Skaraborg

Aktuellt

Den 8-9 april 2019 är det dags för den årliga försvarskonferensen i Skövde. En konferens för alla som på kommunal, regional och nationell nivå är engagerade i att höja svensk civil och militär försvarsförmåga.

För sjunde årets samlar Försvarsmaktsråd Skaraborg Sveriges kommuner, förbandsledare, privat och offentliga verksamheter och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter til en konferens om aktuella frågeställningar inom totalförsvaret.

Konferens 2018

Den 9-10 april 2018 samlade Försvarsmaktsråd Skaraborg för sjätte gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter. Årets konferens slog deltagarrekord med nästan 200 deltagare. Bland annat fanns representanter från cirka 40 kommuner, 15 förband, fyra länsstyrelser och sex myndigheter på plats.

Temat för konferensen var "Det nya totalförsvaret: Behoven. Beställningen. Besluten. Under konferensens två dagar fick deltagarna en lägesbild över det säkerhetspolitiska läget och vad som är på gång när det gäller krav på och vidareutveckling av totalförsvaret, liksom strukturer för samverkan mellan militärt och civilt.

Deltagarna fick veta mer om bland annat totalförsvarsprojekt på Gotland, tips och idéer från försvarsmaktsråd och samverkansforum, samt utvecklingen inom Försvarsmaktens personalförsärjning när det första värnpoliktiga rycker in. 

Försvarskonferensen 2018 ägde rum nära inpå att Försvarsberedningen lämnade sin delrapport om totalförsvarsfrågor, i inledningen av valrörelsen och mitt under ett intensivt arbete runt om i landet för att stärka det militära och civila försvaret.

Försvarsmaktsrådspodden

Försvarsmaktsråd Skaraborg presenterar Försvarsmaktsrådspodden – en podcast med totalförsvarstema.

Försvarsmaktsrådspodden utkommer en gång i månaden. Genom intervjuer med aktuella personer på lokal, regional och nationell nivå behandlas aktuella totalförsvarsfrågor som är relevanta för personer som arbetar praktiskt med eller intresserar sig för militärt och civilt försvar. Länk till podden hittar du under rubriken Länkar.

Bakgrund

Den 1 juli 2010 verkställdes riksdagens beslut om att göra värnplikten i Sverige vilande. En stor reform som påverkar hela samhället och som tar tid att genomföra. Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i regionen är fortsatt goda. Därför utarbetades en avsiktsförklaring gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. För att hitta tydliga former för hur detta samarbete skulle utvecklas initierade Skövde kommun och Försvarsmakten i Skövde arbetet med en gemensam mötes- och samverkansform under namnet Försvarsmaktsråd Skaraborg. Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades vid ett konstituerande möte med rådets deltagare den 4 mars 2011.

Ett år senare under våren 2012, uppmanar Riksdagen Försvarsmakten att inrätta samverkansorgan - s.k. Försvarsmaktsråd över helan landet.

Försvarsmaktrådet fungerar som en tydlig plattform för dialog och samverkan mellan regementena och kommunerna i Skaraborg. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg samt att bidra till den allmänna näringslivsutvecklingen inom regionen.

Ingående parter

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet:
Försvarsmakten: Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7 och Markstridsskolan MSS.
Kommunerna: Skövde, Lidköping och Karlsborg.
För mer information om parterna, se länkar under rubriken länkar.