Försvarsmaktsråd Skaraborg

- samverkan mellan samhälle och försvar i Skaraborg

Aktuellt

Den 3-4 april 2017 samlade Försvarsmaktsråd Skaraborg för femte gången Sveriges försvarskommuner, förbandsledningar, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter. Under två intensiva dagar delades erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet. 

Här kan du följa konferensen i efterhand!

Tack till alla som kom och gjorde dessa två dagar så innehållsrika och intressanta som de brev. Det är engagemanget vi skapar tillsammans  som gör att vi når resultat och framgång!

Välkomna åter i april nästa år till Försvarskonferens 2018 i Skövde.

Bakgrund

Den 1 juli 2010 verkställdes riksdagens beslut om att göra värnplikten i Sverige vilande. En stor reform som påverkar hela samhället och som tar tid att genomföra. Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i regionen är fortsatt goda. Därför utarbetades en avsiktsförklaring gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. För att hitta tydliga former för hur detta samarbete skulle utvecklas initierade Skövde kommun och Försvarsmakten i Skövde arbetet med en gemensam mötes- och samverkansform under namnet Försvarsmaktsråd Skaraborg. Försvarsmaktsråd Skaraborg upprättades vid ett konstituerande möte med rådets deltagare den 4 mars 2011.

Ett år senare under våren 2012, uppmanar Riksdagen Försvarsmakten att inrätta samverkansorgan - s.k. Försvarsmaktsråd över helan landet.

Försvarsmaktrådet fungerar som en tydlig plattform för dialog och samverkan mellan regementena och kommunerna i Skaraborg. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg samt att bidra till den allmänna näringslivsutvecklingen inom regionen.

Ingående parter

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen och sitter representerade i rådet:
Försvarsmakten: Livregementets husarer K 3, Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet Träng R, Skaraborgs flygflottilj F 7 och Markstridsskolan MSS.
Kommunerna: Skövde, Lidköping och Karlsborg.
För mer information om parterna, se länkar till höger.

Så arbetar rådet

Försvarsmaktsråd Skaraborg består av en beslutande rådsnivå och en beredande- och genomförandenivå som består av en berednings- och samordningsgrupp samt olika arbetsgrupper. Du kan läsa mer om hur arbetet är organiserat i dokumentet ”Styrdokument för Försvarsmaktsråd Skaraborg” som du hittar till höger.

Arbetsgrupperna är öppna för en rad olika aktörer från det omgivande samhället, såsom företag, organisationer, kommuner, statliga myndigheter och andra förband. I dag pågår arbete i följande fyra arbetsgrupper:

Arbetsgrupp Utbildning. Sammankallande: Försvarsmakten i Skövde, Mats Billing, HR-chef TrängR.
Arbetsgrupp Boende. Sammankallande: Försvarsmakten i Skövde, Patrik Lindelöf, verksamhetsledare P4.
Arbetsgrupp Arbetsgivarrelationer. Sammankallande: Försvarsmakten i Skövde, Anders Poutiainen, HR-chef P4.
Arbetsgrupp Marknadsföring och kommunikation. Sammankallande: Försvarsmakten i Skövde, Joakim Elofsson, Informatör Markstridsskolan.
Kontaktpersoner.
Peter Yström, näringslivsutvecklare, ansvarig tjänsteman för försvarsfrågor Skövde kommun Leif Walterum (C), ansvarigt kommunalråd förvarsfrågor Skövde kommun.