Landsbygdsutveckling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Landsbygdsutveckling

Utveckling av landsbygden är en prioriterad fråga för Skövde kommun. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att ta till vara på alla de värden som landsbygden och dess invånare har.

Genom samverkan och engagemang kan vi gemensamt arbeta för att erbjuda Skövdes invånare aktiva valmöjligheter. Detta innefattar bland annat valmöjligheter till boende, arbete och rekreation.

Landsbygdsprogram 2013-2016

För att ge en gemensam framtidsbild och för att skapa rätt förutsättningar för tillväxt i Skövderegionen fattade kommunfullmäktige i juni 2010 ett enhälligt beslut om en gemensam vision för Skövderegionen där tillväxt är satt i fokus, Vision 2025. Under 2012 fick Närings- och Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett landsbygdsprogram som samlar upp de strategiska samhällsbyggande delarna ur våra befintliga planer och dokument. Detta resulterade i ett Landsbygdsprogram. Du hittar länkar till det i högerkanten.

Vill du bidra till din orts utveckling och välmående?

Här finner du en rad olika företags-/projektstöd varav en del riktar sig till landsbygden.