Bra resultat för Skövde i mätningen Löpande Insikt

Skövde kommun fortsätter att ha en hög kundnöjdhet bland företag och kammar hem ett NKI på 73 i mätningen Löpande Insikt. Resultatet baseras på företagsärenden hos kommunen under 2018.

Löpande Insikt är SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till företag som haft ärenden hos Skövde kommun inom ett eller flera av dessa områden under 2018.

I den senaste mätningen får Skövde ett högt NKI (nöjd-kund-index) på 73 bland företag. Det är en förbättring med en enhet från 2017-års mätning.

- Att våra företagare upplever bra service och bemötande från Skövde kommun är mycket viktigt och en prioriterad fråga. Resultatet är ett kvitto på att de utvecklingsinsatser som Skövde gör inom dessa myndighetsområden kommer våra kunder till nytta, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt högt resultat för bygglov
Ett av Skövdes områden som ligger på en fortsatt hög nivå är bygglovhanteringen.

- Det gläder mig att företagen fortsatt är nöjda med bemötandet i kontakten med bygglovenheten. Trycket på handläggningen av bygglov är fortsatt högt och vi arbetar hårt med att leverera beslut samtidigt som verksamheten håller på att utvecklas. Bland annat genom ökad tillgänglighet, säger Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun.

Arbetar för ännu bättre företagsklimat

Näringslivsenheten på Skövde kommun arbetar för ett förbättrat företagsklimat i Skövde. En viktig del i hur företag upplever klimatet är myndighetsutövningen.

- Jag är väldigt glad att Skövde fick ett högt resultat i Löpande Insikt även i år. Vi tar kontinuerligt in synpunkter från företag och har genom detta identifierat ett antal förbättringsområden som vi ska arbeta sektorövergripande med genom handlingsplanen för förbättrat företagsklimat, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.