Etableringsstrategi för Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Foto: Jesper Anhede

Etableringsstrategi för Skövde

Strategin ska vara ett stöd i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet.

Näringslivsenheten arbetar just nu med att ta fram en etableringsstrategi för Skövde. Strategin ska vara ett stöd i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet och hjälpa kommunen att bli mer målinriktad och träffsäker i arbetet med att locka etableringar till platsen. Konkurrensen mellan platser nationellt och internationellt hårdnar i takt med att fler blir tydliga med sitt erbjudande. I arbetet fokuseras inte bara på att locka hit externa etableringar utan också att titta på vad det befintliga näringslivet behöver för att fortsätta investera i Skövde.

Första steget i strategin är att analysera vad vi har för styrkor i dag men också vad som kan vara frön till framtida spetsar. I det här arbetet genomförs ett antal intervjuer med näringslivet, högskolan och med nyckelpersoner i organisationer runt näringslivet och kommunen.

I arbetet ingår också att skapa en struktur och process för hur vi tillsammans arbetar med etableringar och investeringar, där flera parter behöver agera samordnat och i många fall snabbt för att möta förväntningarna hos intressenter.

Strategin ska färdigställas under 2018.