Upphandling i Skövde kommun

Skövde kommuns upphandlingsenhet är kommunstyrelsens verkställande organ för kommunens upphandlingsverksamhet.

Upphandlingsenhetens målsättning är att vara en marknadsorienterad servicefunktion och därigenom tillfredsställa förvaltningarnas krav på effektivt upphandlingsarbete, kompetens och samverkan, med en bra totalekonomi som mål. Upphandlingsenheten ingår i Sektor medborgare och samhällsutveckling.

Lagen om offentlig upphandling och Kommunens ”Riktlinjer för inköp i Skövde kommun” är tillsammans med vår upphandlingspolicy basen för verksamheten.

Upphandlingssamverkan

Genom upphandlingssamverkan mellan Skövde, Falköping, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommuner samt kommunalförbunden Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS), kommunalförbundet Skaraborg, SkövdeNät, Skövde värmeverk samt Skaraborgsvatten ska kommunerna, kommunalförbunden och de kommunala bolagen ges möjlighet att nyttja de gemensamma avtal som avtalas med diverse leverantörer. Upphandlingssamverkan innebär också att upphandlingsenhetens kompetens ställs till förfogande vid kommunspecifikupphandling i samverkanskommunerna, kommunalförbunden och de kommunala bolagen.

Samverkansparterna avgör inför respektive upphandling om sitt eget deltagande i upphandlingen och nyttjande av avtalet.

Samverkansparterna beslutar i samråd om nya avtalsområden som ska upphandlas samt om ev. förlängningar av befintliga ramavtal. Samverkanskommunerna ansvarar själva för spridning av information inom den egna organisationen.

Miljöhänsyn vid upphandling

Skövde kommun strävar efter att bidra till en bättre miljö genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.

Upphandlingsenheten vid Skövde kommun använder sig i upphandlingsarbetet av lämpliga miljökriterier framtagna av Miljöstyrningsrådet, (MSR)

Detta innebär att när organisationen avropar från befintliga avtal eller anlitar oss vid specifika upphandlingar så är dessa anpassade till relevanta miljökrav.

Miljöstyrningsrådet bildades 1995 och ägs gemensamt av Staten, Svenskt näringsliv samt Sveriges kommuner och Landsting. Ägarna har gett Miljöstyrningsrådet i uppdrag att Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier (tidigare EKU).

Till höger under Externa länkar finns en direktlänk till Miljöstyrningsrådet.

Etisk upphandling

Skövde kommuns kommunfullmäktige har beslutat att vid upphandling att varor ska vara producerade enligt etiskt försvarbara former.

Lagar och regler

All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagens huvudregel är att upphandling ska genomföras affärsmässigt med iakttagande av föreliggande konkurrensmöjligheter och objektiv behandling.

Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Kommunen skall ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov. Kommunen har idag nio inköpssamordnare, en på varje förvaltning som bevakar detta. 
Upphandlingar annonseras via elektroniska databaserna samt på kommunens hemsida och samverkanskommunernas respektive hemsidor.

Länkar

Förteckning över länkar som berör upphandlingslagstiftning, annonsering och utbildning finns till vänster under Länktips.