Bygglov

Solceller och solfångare som sätts upp på fasaden eller taket på en byggnad inom detaljplan kräver bygglov eftersom byggnadens yttre utseende påverkas. Men även utanför område med detaljplan kan det behövas bygglov för fasadändring om byggnaderna är skyddade med områdesbestämmelser.

Du ska du söka bygglov för fasadändring

  • inom detaljplanelagt område
  • inom områden med kulturhistoriskt värde
  • om byggnaden är skyddad med områdesbestämmelser.

 

Ändringar av en byggnad ska vara varsamma och får inte förvanska byggnadens karaktär. Om byggnaden eller området anses ha ett högt kulturhistoriskt värde kan en utvändig ändring påverka fasaden och då kan det bli tal om tillsyn i efterhand. Det är därför alltid bättre att fråga först innan du utför installationen, istället för att bli tvungen att återställa i efterhand.

Vi har tagit fram en checklista för solceller och solfångare. Där beskrivs i detalj vad du behöver för att färdigställa din bygglovsansökan. Checklistan hittar du här inom kort.