Miljökonsekvensbeskrivning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag för, och tillhör, ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan. Syftet är att tydliggöra de konsekvenser för miljön som översiktsplanens genomförande kan förväntas medföra.

Sammanfattningsvis är bedömningen att översiktsplanen är mer fördelaktig än nollalternativet. Översiktsplanen är mer fördelaktig bland annat avseende miljö- och klimatpåverkan samt hushållningen med naturresurser.