Naturvårdsprogram

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet för Skövde kommun är ett mycket viktigt underlag vid arbetet för att skydda natur och i kommunens fysiska planering.

Enligt den svenska samlade miljölagstiftningen i Miljöbalken ska hänsyn tas till naturvärden vid pågående, och vid förändring av, markanvändning.

Naturvårdsprogrammet underlättar planering och utveckling inom Skövde kommun och uppmärksammar tydligt de naturvärden som finns. Innehållet i Naturvårdsprogrammet är bland annat baserat på ängs- och hagmarksinventering, lövskogsinventering, grusinventering, våtmarksinventering och nyckelbiotopsinventering i skogsmark.