Sammanfattning från socialnämndens sammanträde den 25/5

Ta del av Socialnämndens rapport för tertial 1 och verksamhetsberättelser för Socialjouren och Brottsofferjouren Östra Skaraborg.

Socialnämndens tertialrapport 1

Socialnämndens prognos för 2022 visar efter tertial 1 ett negativt resultat om 9,3 miljoner kronor. Underskottet finns inom verksamhet för barn och unga, vuxna och socialpsykiatri. Övergripande verksamhet och försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget.

Inom barn och ungdomsavdelningen är underskottet bland annat föranlett av höga kostnader inom familjehemsvården.

- Antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar har ökat stadigt de senaste åren och som en följd av detta ser vi att behovet av familjehemsplaceringar ökar. Det är bekymmersamt att det är svårt att rekrytera nya familjehem. Det gör att vi istället får anlita konsulentstödda familjehem till en högre kostnad, säger Lars-Ove Källman (M), socialnämndens ordförande.

På vuxenavdelningen beror underskottet bland annat på att antalet personer i behov av skyddat boende har ökat. Det leder till högre personalkostnader än budgeterat, då några ärenden inom socialpsykiatrin krävt en högre personalbemanning.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Skaraborg

Brottsofferjouren vänder sig till de som blivit utsatta för brott och erbjuder stöd i olika former under hela rättsprocessen. Socialnämnden har ett samverkansavtal med Brottsofferjouren Östra Skaraborg och varje år redovisar brottsofferjouren verksamheten i en verksamhetsberättelse för de kommuner som de har avtal med. En del av verksamheten är vittnesstöd. Under 2021 kom brottsofferjouren i kontakt med 500 hjälpsökande, varav 38 personer var under 18 år. 149 personer av de 500 hjälpsökande vara hemmahörande i Skövde. Vittnesstödjarna mötte 1023 personer under 2021.

Verksamhetsberättelse för Socialjouren

Socialjouren Skaraborg är gemensam för alla 15 kommuner i tidigare Skaraborg och Skövde kommun är värdkommun för jouren. Syftet med den kommungemensamma socialjouren är att vara tillgänglig för handläggning av akuta ärenden inom ramen för individ- och familjeomsorgens ansvarsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor är stängda.

Ärenden som tillhör socialpsykiatri och äldre- och funktionshinderomsorg omfattas inte i socialjourens uppdrag.

Socialjourens sammanlagda ärendemängd för 2021 uppgår till 1 493 ärenden och är något lägre jämfört med tidigare år (2019–2020). Antalet ärenden inom socialjouren har minskat inom samtliga områden det vill säga både i ärenden gällande barn- och unga, våld i nära relation och missbruk.