De två första åren i Sverige

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

De två första åren i Sverige

Här förklarar vi hur de två första åren ser ut för en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

När flyktingen fått uppehållstillstånd i Sverige får hen vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. Arbetsförmedlingens etableringsplanering förutsätter en folkbokföringsadress, och många kommuner har en bostadssituation med brist på hyresrätter. I Skövde finns ett samarbete mellan integrationsenheten och Skövdebostäder AB som omfattar flyktingmottagande. Samarbete finns även med privata fastighetsförvaltare i kommunen.

När flyktingen fått en bostad i Skövde, antingen genom integrationsenheten eller på annat sätt, kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. De första veckorna får man även visst stöd i att inrätta sig i det nya boendet, genom integrationsenhetens personal.

På Arbetsförmedlingen upprättas en individuell planering, så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsåtgärden kan pågå.

De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid. Nyanlända barn går i förskola och skola, och på integrationsenheten finns även personella resurser som integrationshandläggare för barn och unga. Föräldrar erbjuds extra stöd i att planera för sitt barns aktiviteter utanför skoltid, med syfte att ge en bild av föräldraroll och förväntningar i det nya hemlandet.