Ensamkommande barn och ungdomar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar

Många barn kommer varje år till Sverige genom flytingmottagandet utan sina föräldrar och vårdnadshavare. För dessa barn har varje kommun ett särskilt ansvar.

De barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. När ansökan registrerats, anvisar Migrationsverket de asylsökande barnen och ungdomarna till boenden i Sveriges kommuner.

I Skövde kommun finns ett antal boenden, som drivs av integrationsenheten i Skövde kommun. I dessa bor pojkar i ålder mellan 16 och 18 år. Yngre barn och flickor, placeras i familjehem.

Skövde kommun har ett omedelbart ansvar för de barn och omyndiga ungdomar som kommer till kommunen. Det är kommunens ansvar att barnen och ungdomarna utreds och får stöd.  

Om/när den asylsökande minderårige får uppehållstillstånd genom Migrationsverket har Skövde kommun fortsatt ansvar för ungdomen fram till myndighetsdagen eller fram till avslutade gymnasiestudier.

Frivilliga insatser för de ensamkommande

Det finns flera möjligheter att hjälpa till som privatperson i mottagandet av de ensamkommande barnen och ungdomarna. Det behövs fortlöpande privatpersoner som vill engagera sig som gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och familjehem. För frågor om uppdragen och för mer utförlig information, kontakta integrationsenheten eller Överförmyndaren.

Relaterad information