Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag kan sökas av föreningar med verksamhet som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper.

Föreningar som riktar sig tilll socialnämndens målgrupper kan söka bidrag hos socialnämnden. 

Krav för att få föreningsbidrag

I socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag anges att föreningsbidraget till viss del baseras på föreningens aktivitet. Föreningsbidrag kan utbetalas till de föreningar som bedriver verksamhet som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper. Bidraget ska stimulera nytänkande och metodutveckling inom det sociala området samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet. Kraven på föreningarna är bland annat att de har minst 10 medlemmar och bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen.

Bidrag som finns att söka 

Det finns tre sorters bidrag att söka:
– startbidrag som  utbetalas en gång per förening, max 4000 kronor.
– verksamhetsbidrag som kan delas upp i ett grundbidrag om max 5000 kronor och ett aktivitetsbidrag som baseras på föreningens genomförda aktiviteter föregående år.
– särskilt verksamhetsbidrag kan beviljas föreningar även om de inte uppfyller riktlinjerna för föreningsbidrag efter att bedömning av nyttan för socialnämndens målgrupper gjorts.

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag görs via vår e-tjänst. Tillsammans med ansökan ska föreningen bifoga verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning, protokoll från årsmöte samt ifylld aktivitetsblankett för föregående år. Föreningar som söker för första gången ska bifoga stadgar, annars ska stadgar endast bifogas om de ändras. Till ansökan om föreningsbidrag

Ansökningstid

Handlingarna ska vara sektor socialtjänst tillhanda senast 1 april det år ansökan avser.