Nätverkssamordnare

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på spindelnät

Nätverkssamordnare

Nätverkssamordnarna arbetar med förebyggande insatser kring barn och ungdomar i åldern 0-20 år.

Exempelvis kan barnet/ungdomen visa tecken på normbrytande beteende (skolk, mobbning, utåtagerande beteende, kriminalitet, etc) som oroar dess omgivning. Den unge kan också ha en mer sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Ambitionen är att insatserna kring det enskilda barnet/ungdomen ska samordnas i ett så tidigt skede som möjligt för att förebygga och motverka fortsatta problem.

Nätverkssamordnarna arbetar framförallt med resursmöten (nätverksmöten), både i mer förebyggande syfte men även vid mer sammansatt problematik - i enlighet med Västbus riktlinjer samt lagstiftningen kring SIP-möten. De arbetar också med föräldrastödsprogrammen ABC och Komet. Till vänster (ovanför i mobil) hittar du mer information om detta.

Nätverkssamordnarna är två till antalet och deras arbete bygger på frivillighet, vilket innebär att vårdnadshavarna måste samtycka till  insatserna.