Resursmöten

Nätverkssamordnarna organiserar och leder resursmöten. Syftet med dessa möten är att så tidigt som möjligt samordna nätverket runt det enskilda barnet, i enlighet med riktlinjerna för Västbus-avtalet samt lagstiftningen kring SIP-möten.

Resursmöten samlar viktiga personer kring barn/unga som exempelvis är i riskzon att utveckla normbrytande beteende eller som har en sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Syftet är att de tillsammans ska planera och diskutera vad som behöver göras för att den unge ska få rätt sorts stöd och för att situationen ska förändras till det bättre. I resursmötena formuleras en gemensam handlingsplan där det tydligt framgår vad mötesdeltagarna har i uppdrag att göra efter mötet. 

Grundtanken är att barn och unga behöver vuxna som samverkar. I samverkan ser man sin roll i en helhet, berättar om bekymret utifrån sin synvinkel och lyssnar på andra för att sedan tillsammans utforma en gemensam handlingsplan. Samverkan i nätverket är särskilt viktigt när det gäller förebyggande insatser och tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd. Man behöver arbeta parallellt, till exempel i både skola och hem, för att insatserna ska vara meningsfulla.

Alla aktörer på barn- och ungdomsområdet i Skövde har tillgång till nätverkssamordnarnas resursmöten. Initiativtagare till ett möte kan vara vem som helst som känner oro för ett barn eller en ungdom. En förutsättning är dock att föräldrarna lämnat sitt samtycke till att bli kontaktade av nätverkssamordnarna.  

Nätverkssamordnarnas uppgift

 Inför ett resursmöte träffar nätverkssamordnarna de mest berörda parterna (oftast föräldrar och skola) i enskilda förmöten, för att skapa sig en bild av situationen, avgöra om ett resursmöte är lämpligt samt diskutera syftet med ett resursmöte. Nätverkssamordnarnas uppgift i ett resursmöte är att planera och leda mötet, fördela ordet så att alla kommer till tals samt vid behov avbryta och ställa frågor. Dokumentation, uppföljning och praktiska frågor som exempelvis inbjudan och lokal är också nätverkssamordnarnas ansvar. 

Vi registerar ingen och för inga journaler. Tjänsten är kostnadsfri. 

Kontakt

Kontakta nätverkssamordnarna om du har frågor kring resursmöten eller om du vill boka tid för ett förmöte. Du når dem via Kontaktcenter, 0500-49 80 00. Du kan också skicka en intresseanmälan så blir du kontaktad av nätverkssamordnarna. Intresseanmälan finner du här. Observera att en förutsättning för resursmöte är att den unge bor i Skövde kommun.