Överklagan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Överklagan

Är du inte nöjd med ett beslut kan du överklaga.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till socialnämnden. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Socialnämnden måste ha fått ditt  överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Annars kan inte överklagandet prövas. Socialnämnden skickar överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning om inte nämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt. 

Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att  kontakta oss  via kommunens kontaktcenter.