Kavelbrovägen byggs om

Vi har tillsammans med Volvo Powertrain sett över trafiksituationen vid Grönvalls plats. Det har skett flera olyckor och tillbud när oskyddade trafikanter ska korsa gatan vid bland annat Volvohuset.

För att göra platsen säkrare kommer vi att smalna av gatan vid övergångstället och bygga farthinder. I samband med arbetet kommer Volvo att flytta sin utfart österut.

Det är Skanska Sverige AB som utför arbetet.

Tidplan och avstängningar

Arbetet startar vecka 46 och pågår en månad.

Vid de platser där arbete pågår kommer det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik ledas om. Välj om möjligt en annan väg.

Vi hoppas att ni har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.