Bild på en väg

Böja

Kommunalt vatten och avlopp till Böja verksamhetsområde.

Nuläge

2019-03-14 - Nu  är maskinerna igång och ni kan se pumpsumparna i Timmersdala. Ledningarna kommer att svetsas och vi bygger nu vatten och avlopp till Böja!

2019-02-08 - Vecka 10 har vi för avsikt att starta arbetet, se informationsbrev för ytterligare information och nedan en övergripande:TIll höger finns det senaste utskicket, anslutningspunkterna utanför verksamhetsområdet, Böja överföringsledning samt ledningar i Böja verksamhetsområde. 

2019-01-18 - Detaljer för genomförandet pågår för fullt. Sammarbete med elleverantör för markförläggning av lokalnät samt planering av arbetet. Pumpstationer och styrdaborrningar kommer att genomföras först. Arbetshandlingar för Böja by är klara och bereds. 

2018-12-20 - År 2019 kommer vi att börja gräva. Markåtkomsten är ännu inte klar. Produktionen håller förfullt på att detaljprojekterar. Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år. 

2018-10-22 - Markupplåteleseförhandlingar pågår för fullt. Projekteringen börjar bli klar och planering inför produktionen samt samordning av inblandade pågår för fullt. Helt enkelt börjar det närma sig start för projektet! Vårt mål är att spaden ska sättas i backen för start på Böja projeket vecka 2, Januari 2019.

2018-10-08 - Start med förarbeten i befintligt nät samt byggnation av ledningar i Timmersdala på planen vid Tymer.

2018-09-21 - Förbindelsepunkter i Böja by. Under vecka 39-40 kommer förbindelsepunkten till fastigheterina inom verksamhetsområde att placeras ut, detta med hjälp av en pinne. Informationsbrev är utskickat, med tillhörande karta.

2018-08-25 - detaljplanering av ledningsdragning och genomförande pågår.

2018-06-26 - Nu närmar sig semester med stormsteg och efter den kommer vi att kunna skicka ut information om allas förbindelsepunkter inom verksamhetsområdet. Vi har nu en färdig sträckning av överföringsledningen för att kunna förse Böja och i förlängningen Vristulven med vatten och avlopp.

2018-05-14 - Arbete pågår för fullt med detaljprojektering av ledningsplaceringar inne i Böja by. Vi har nästan en klar bygghandling gällande Böja överföringsledning. Projekteringarna kommer att pågå under sommaren, tänkt byggstart är 2019. 

2018-03-01 - Informationsbrev skickas ut om anslutning till kommunalt VA. Förhandlingar med markägare, ledningsägare och avtalsskrivningar har börjat. 

2017-12-20 - Under hösten har vi ägnat tid åt förberedande utredningsarbete gällande överföringsledningarna mellan Timmersdala och Böja. Det nya ledningsnätet kommer att behöva två avloppspumpstationer, en i Katorp och en i södra Böja. Avloppspumpstationen i Böja kommer också att ta emot spillvatten från Vristulven, när vi har byggt ut dit.

2017-09 -  Arbeten med detaljprojektering av överföringsledningen samt samråda med markägare, länsstyrelsen, trafikverket och resterande ledningsägare i området.

2017-03 - 2017-07 - Förstudiens resultat gav en lämplig placering av överföringsledning, dimensionering av ledningsnätet samt en översikt vart lämpliga anslutningspunkter för fastigheterna innanför verksamhetsområdet kan placeras. Vår målbild är att alla fastigheter innanför verksamhetsområdet ska kunna ansluta till det kommunala nätet med självfall.

2017-03-01 Beslut om verksamhetsområde för Böja antogs av kommunfullmäktige i mars 2017.